1 - PROTECCIÓ DE DADES:
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades de caràcter personal que es sol · licitin seran incloses en el corresponent fitxer, sent responsables del mateix Bubbi Charter, SL. no sent cedits a terceres persones.

2 - BUBBI CHARTER, SL. es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l'accés, ja sigui temporal o definitiu, sense notificació prèvia.
Bubbi Charter, SL. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les ofertes sobre els productes o els preus especificats a la pàgina web.
Bubbi Charter, SL. només es farà responsable dels errors esdevinguts a la plataforma de reserves, sempre que aquests impedeixin el gaudiment del servei contractat.
Tots els preus que consten a la pàgina web de Bubbi Charter, SL. inclouen l'Impost sobre el valor afegit (IVA).
El client no superarà el nombre autoritzat de persones a bord de l'embarcació llogada.

3 - EMBARCAMENT / DESEMBARCAMENT:
Les embarcacions es lliuraran a partir de les 10 del matí i es tornaran a les 7 de la tarda al port base de Maó, en lloguers de dia. Es lliuraran de les 10h. a 12h. del matí i es tornaran abans de les 7 de la tarda de la fi de contracte, en lloguers de diversos dies o setmanes. Transcorregudes 24 hores des de l'hora prevista de la devolució sense que aquesta s'hagi portat a efecte, i sense tenir notícies de l'arrendatari, tripulació o embarcació, l'arrendadora començarà a cercar comunicant-ho a les autoritats marítimes que siguin necessàries. Totes les despeses que això origini aniran a càrrec de l'arrendatari
Aquestes indicacions són generals, però poden ser objecte de canvis segons l’establa’t.

4 - PAGAMENTS:
S'abonarà el 50% en el moment de fer la reserva de l'embarcació i l'altre 50% restant abans de l'embarcament.
Els pagaments es realitzaran per transferència bancària, targeta de crèdit (Visa o Mastercard), o en efectiu.

5 - INCLÒS / NO INCLÒS EN EL PREU:
S'inclouen en el preu d'aquest contracte:
L'amarratge en port base, IVA, neteja final del vaixell.
No estan incloses les despeses de: Combustible (l'embarcació es lliurarà plena de combustible i si pot ser el client la tornarà plena, si no és possible, pagarà els litres que faltin fins omplir el dipòsit), altres despeses extres opcionals que el client vulgui llogar , amarratges en altres ports o marines i en general les despeses de material i manteniment del vaixell durant l'arrendament, seran d'exclusiu càrrec de l'arrendatari, no estant inclosos en el preu del lloguer.

6 - FIANÇA:
El dia de l'embarcament l'arrendatari lliurarà a l'empresa la fiança que s'indica en les condicions particulars, amb la qual respondrà de les cancel·lacions, avaries, trencaments, desperfectes, robatoris, retards en la devolució de l'embarcació, diferències en el inventari i equipament, indemnitzacions, mal ús, negligència i penalitzacions de qualsevol índole pactades en aquest contracte o que puguin sorgir com a conseqüència del compliment d'aquest. Tot això sense perjudici de les accions legals que siguin procedents per reclamar els imports que superen el de la fiança. Torni l'embarcació en el termini pactat, realitzat el "checkout" de conformitat i complerts per l'arrendatari tots els deures sorgits com a conseqüència del que s'ha pactat en aquest contracte, la fiança serà retornada en el "checkout". En el supòsit d'existir discrepàncies entre les parts sobre les condicions de devolució de l'embarcació i béns inventariats, la fiança es tornarà al moment de terminació de la disputa sorgida. La arrendadora no es fa responsable dels danys o pèrdues que es puguin produir en els béns personals dels passatgers que puguin produir-se durant el termini d'arrendament.

7 - ASSEGURANÇA:
L'embarcació objecte d'aquest contracte es troba coberta amb la pòlissa d'assegurança corresponent, obligant-se l'arrendatari a prendre totes les mesures necessàries per actuar d'acord amb les obligacions que s'hi contenen, i, si s'escau, l'únic responsable de les conseqüències derivades de el incompliment d'aquestes obligacions.

8 - DURADA:
El període de durada de l'arrendament preveu les condicions particulars d'aquest contracte no podrà ser variades o alterades sense autorització prèvia de l'arrendadora.

9 - CANCEL·LACIONS I ANUL·LACIONS:
Si l'arrendatari procedeix a la cancel·lació abans de l'embarcament, perdrà la totalitat de les quantitats lliurades a la arrendadora, sigui quina sigui el seu import. En cas de cancel·lació per motius personals,es retornarà:
el 90% de el import, quedant l'altre 10% per l'empresa de lloguer en concepte de despeses administratives.

10 - TITULACIÓ:
el client haurà de remetre, amb un mes d'antelació a la data prevista de lliurament de l'embarcació, còpia del títol o permís i del DNI o passaport de la persona que realitzarà les funcions de patró de l'embarcació, tot això als efectes d'obtenir l'homologació del títol per l'Administració corresponent.
Si la documentació presentada no fos habilitada pel govern de l'embarcació o no acredita la suficient i necessària competència tècnica, es donarà per resolt el contracte de forma automàtica quedant les quantitats pagades fins a la data, en concepte de danys i perjudicis, en poder de l'arrendadora.

11 - ZONA DE NAVEGACIÓ: La zona de navegació serà l'estipulada en les condicions particulars d'aquest contracte limitada així mateix a les atribucions que atorgui el títol de patró presentat. EL incompliment d'aquesta obligació implicarà l'automàtica rescissió del contracte amb la pèrdua de les quantitats lliurades a l'efecte i tot això amb independència de l'abonament de les despeses i responsabilitats que d'aquest mal ús puguin derivar.

12 - CONDICIONS D'ÚS: L'arrendatari respon de tots els actes de les persones indicades en la llista de passatgers, que no podran sobrepassar en cap cas la capacitat màxima de l'embarcació. Queda terminantment prohibit utilitzar l'embarcació per al transport de mercaderies, de viatgers diferents dels assenyalats al punt anterior, l'embarcament d'armes, animals, estupefaents o qualsevol substància tòxica o perillosa.
L'arrendatari s'obliga a utilitzar l'embarcació exclusivament com xàrter turístic o d'esbarjo de manera que en cap cas pot destinar a operacions de comerç, pesca professional, transport, competicions esportives, i qualssevol altres incompatibles amb la destinació del vaixell.
L'arrendatari com a únic responsable de l'embarcació durant l'arrendament farà ús amb responsabilitat acatant les normes de les autoritats amb competències a l'efecte, sent responsable únic i exclusiu de les conseqüències que es derivaran de el incompliment de les mateixes.

13 - ACCIDENTS:
L'arrendatari es compromet a informar immediatament de qualsevol sinistre a la arrendadora i transmetre immediatament quantes cartes, citacions o notificacions que a aquest sinistre es refereixin ja prestar completa col·laboració a l'arrendadora i la companyia asseguradora en la investigació i defensa de qualsevol reclamació i procés.
En el moment de l'accident o sinistre prendrà les següents mesures:
No reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet, excepte la "Declaració Amistosa d'Accidents".
Obtenir dades completes de la part contrària, fer la "Declaració Amistosa d'Accidents" o el "Part de sinistre", testimonis, que juntament amb els detalls de l'accident remetrà urgentment a la arrendadora avisant telefònicament en cas d'accident greu.
Notificar immediatament a les autoritats si existeix culpabilitat de la part contrària.
No abandonar l'embarcació sense prendre les adequades mesures per protegir-la i salvaguardar.
En cas d'incompliment per part de l'arrendatari de qualsevol d'aquestes mesures, si són d'aplicació, l'arrendadora podrà reclamar a l'arrendatari danys i perjudicis ocasionats per negligència.

14 - ROBATORI:
En cas de robatori de l'embarcació, l'arrendatari està obligat a presentar la corresponent denúncia del fet davant l'autoritat competent, lliurant la mateixa a la arrendadora.

15 - RECLAMACIONS:
Qualsevol reclamació que desitgi formular l'arrendatari s'ha de fer per escrit en el moment de la devolució de l'embarcació a la finalització del contracte. Si no és possible fer-la per escrit en aquest moment, ho ha d'advertir verbalment i disposarà d'un termini de quinze dies per a remetre la queixa per escrit.
Per a la solució de qualsevol controvèrsia com a conseqüència d'aquest contracte les parts se sotmeten a les autoritats administratives i Tribunals de Palma de Mallorca regint la relació entre elles per la Llei Espanyola.
base de Maó.